Vedtekter

Lillehammer sopp- og nyttevekstforening

Vedtatt på stiftelsesmøte: 8. juni 2017
Endret på årsmøte: 7. februar 2019

Medlemsforeningen følger de vedtekter som gjelder for Norges sopp- og nyttevekstforbund. I tillegg gjelder lokale vedtekter etter følgende mal:

 1. Navn

Foreningens navn er: Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.

 1. Styre

Foreningen ledes av et foreningsstyre på tre (3) medlemmer. Valg av styre foretas på årsmøtet. Leder velges for ett (1) år. Øvrige medlemmer velges for to (2) år slik at ikke alle trer ut samtidig. Fordelingen av funksjoner gjøres internt i foreningsstyret.

Forslag til kandidater fremlegges av valgkomitéen som består av to (2) medlemmer.

Styret møtes etter regler det selv fastsetter, dog skal det holdes styremøte når minst to styremedlemmer forlanger det. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 1. Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar og er foreningens høyeste organ. Alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent, har møte- og stemmerett, også B-medlemmer. Det er anledning til å gi fullmakt til møtende medlem for dem som ikke selv deltar. Foreningsstyret sender innkalling senest 14 dager før møtet. Forslag som ønskes behandlet sendes styret skriftlig innen i utgangen av januar.

Årsmøtet skal behandle:

 • årsberetning
 • regnskap pr. 31. desember
 • budsjett og årsplan for inneværende år
 • innkomne forslag
 • valg av styre og valgkomité
 • valg av delegat(er) til forbundets årsmøte

Forslag kan vedtas ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmer representert på årsmøtet. Vedtekter og vedtektsendringer gjøres kjent for forbundsstyret.

Fra årsmøtet føres referat som sendes Norges sopp- og nyttevekstforbund sammen med årsmelding og regnskap, så snart som mulig etter årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når foreningsstyret eller minst 1/4 av medlemmene forlanger det. Frist for utsendelse er som for ordinært årsmøte.

 1. Formål

Lillehammer sopp- og nyttevekstforening skal arbeide for:

 • å øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet.
 • at innsamling av sopp og nyttevekster skal bli en kilde til rekreasjon og kulinariske opplevelser.
 • å bevare artsmangfoldet i naturen og å opplyse om artenes samspill med andre organismer, samt deres nyttige og skadelige virkninger.
 • både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster.

Vi er et lokallag av Norges sopp- og nyttevekstforbund og bruker Norges sopp- og nyttevekstforbunds lover.

 1. Oppgaver

Foreningen skal være:

 • kontaktledd for egne medlemmer
 • Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet
 • arrangør av faglige tiltak slik som turer, kontroller, utstillinger, medlemsmøter, o. l.
 • arrangør av kurs. Støtteberettigede kurs skal meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø.
 • ansvarlig for rapporter om virksomheten overfor forbundsstyret.

Nasjonale arrangementer går på omgang mellom medlemsforeningene etter innbyrdes avtale.

 1. Oppløsning og utmelding

Oppløsning av en medlemsforening eller utmelding fra Norges sopp- og nyttevekstforbund kan bare besluttes på ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall av det antall stemmer som er representert på møtet. Besluttes en forening oppløst, skal dens aktiva tilfalle Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Stemmer årsmøtet for utmelding fra forbundet gjøres dette gjeldende fra 1. januar påfølgende år. Foreningen fører fra da av sitt eget medlemskartotek og innkrever sin egen kontingent.